26 Ιουν 2010

Συμφέρον

Η αυτολογοκρισία και η ομηρία πολιτικών και δημοσιογράφων από τα Μ.Μ.Ε. εναγόμενη από τέταρτη σε πρώτη. Διατεταγμένη υπηρεσία των δημοσιογράφων μηδενός εξαιρουμένου εις τον βωμόν της ίδιας λεξούλας με τα οχτώ γράμματα.

 " Σ υ μ φ έ ρ ω ν "


"Αμήν"
Ν. Χ. Κράββαρης
"Στροφές"

Δεν υπάρχουν σχόλια: